Algemene voorwaarden TIB &Partners

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die aan TIB & Partners opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 • Opdrachtnemer: TIB & Partners te Zutphen (ook wel geheten Talent in Bedrijf & Partners), dan wel de met haar verbonden ondernemingen, in deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als ‘TIB & Partners’.
 • Partner: de, als zodanig door TIB & Partners aangewezen natuurlijke persoon, werkzaam bij, of ingezet door TIB & Partners.
 • Opdracht: de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, waarbij TIB & Partners zich jegens de opdrachtgever verbindt, de overeengekomen werkzaamheden – onder toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden – te verrichten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van de Opdrachtgever van een aanbod door TIB & Partners, dan wel door aanvaarding door TIB & Partners van de Opdracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TIB & Partners aan (toekomstig) Opdrachtgevers en op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en TIB & Partners, waarbij laatstgenoemde derden bij de uitvoering daarvan betrekt.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Indien de Opdrachtgever eigen algemene voorwaarden hanteert, wijst TIB & Partners de toepasselijkheid van die voorwaarden op de Overeenkomst uitdrukkelijk van de hand.
 4. Indien tussen TIB & Partners en Opdrachtgever al eerder een Overeenkomst tot stand is gekomen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt Opdrachtgever bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst verondersteld bekend en akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op die nieuwe overeenkomst.
 5. De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Voor zover de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijken te zijn met enige dwingend wettelijke bepaling, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zal de uitleg in redelijkheid worden vastgesteld, met inachtneming van het doel en de strekking van de bepaling.
 7. Opdrachtgever heeft bij of voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen van TIB & Partners zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan wel door een (schriftelijke) opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer, of doordat Opdrachtnemer aanvangt met de feitelijke uitvoering van de Opdracht met (stilzwijgende|) instemming van de Opdrachtgever.
 2. Op de Opdracht is artikel 7:400 e.v. BW van toepassing, tenzij hiervan in deze Algemene Voorwaarden of schriftelijk bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 3. Wijzigingen in de Opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van al opgedragen (advies)werkzaamheden, worden eerst geacht tot stand te zijn gekomen nadat TIB & Partners deze wijziging(en) schriftelijk heeft bevestigd. Voor zover wijzigingen op verzoek van de Opdrachtgever vertragingen in de uitvoering van de Opdracht tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 4. Het in de leden 1 en 3 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen om het bestaan van de Overeenkomst, de Opdracht en/of van de overeengekomen wijziging daarvan met andere middelen te bewijzen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TIB & Partners ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Inhoud van de Opdracht

 1. De (Overeenkomst van) Opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen en vermeldt het project, alsmede al hetgeen in het licht van de aard en de omvang van de opdracht voor de goede vervulling daarvan noodzakelijk In de Opdracht wordt verder aangegeven:
  • de honoreringswijze en de betalingsvoorwaarden;
  • de tijd waarbinnen de Opdracht moet worden uitgevoerd;
  • de wijze waarop Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever mededeelt dat zij haar werkzaamheden, voortvloeiend uit de Opdracht, als vervuld beschouwt.
 2. In geval onder de Opdracht tevens begrepen is het geven van advies over offertes die (TIB & Partners ten behoeve van) Opdrachtgever heeft aangevraagd, dan strekt dit advies zich enkel uit tot het doen van prijsvergelijkingen, beoordeling van de offertes op compleetheid alsmede geschiktheid van de offertegever op grond van algemene branche-informatie en/of specifieke ervaringen die TIB & Partners met de offertegever heeft. Het is de uiteindelijke keuze van Opdrachtgever te contracteren met een offertegever. TIB & Partners sluit elke aansprakelijkheid uit voor mogelijke gevolgen van die keuze, waaronder eventueel tekortschieten van de partij(en) waarmee Opdrachtgever uiteindelijk contracteert.
 3. TIB & Partners verstrekt de Opdrachtgever bij de totstandkoming van de Opdracht indicatief een raming van de kosten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, factureert TIB & Partners aan Opdrachtgever op basis van de daadwerkelijk aan de Opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen honorarium, en de door TIB & Partners (of door haar ingeschakelde derden) gemaakte kosten. Indien er wijzigingen in de Opdracht plaatshebben, zal TIB & Partners aangeven of en in hoeverre deze wijzigingen invloed heeft op de hiervoor bedoelde raming. Op het moment dat TIB & Partners voorziet of constateert dat de laatst verstrekte raming niet (langer) toereikend is, zal TIB & Partners de Opdrachtgever daarover (schriftelijk) informeren.

 

Artikel 5. Algemene verplichtingen van de Opdrachtnemer

 1. TIB & Partners voert de Opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van de Opdrachtgever daarbij naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. Tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen, heeft TIB & Partners jegens Opdrachtgever slechts een inspanningsverplichting.
 2. TIB & Partners houdt de Opdrachtgever – uit eigen beweging en desgevraagd – op de hoogte over de uitvoering en de kwalitatieve en financiële aspecten van de Tot de inlichtingenplicht van TIB & Partners behoort dat zij Opdrachtgever tijdig inlicht over de voorzienbare financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van meer of andere eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.
 3. TIB & Partners voert de Opdracht binnen de overeengekomen termijn uit, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Overeengekomen termijnen gelden echter niet als fataal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Algemene verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever   moet   TIB   &   Partners   tijdig   die   inlichtingen,   gegevens   en   beslissingen   verstrekken,   die zij naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren en voltooien van de Opdracht.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TIB & Partners ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever zal de door hem aan TIB & Partners verschuldigde bedragen tijdig voldoen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om met TIB & Partners overeen te komen om de afgesproken kosten door middel van automatische incasso te voldoen. Opdrachtgever dient hiermee akkoord te gaan middels het tekenen van de Indien Opdrachtgever een korting ontvangt wegens betaling door middel van automatische incasso, vervalt deze korting wanneer blijkt dat automatische incasso niet mogelijk is.
 6. Indien de Opdrachtgever wordt gevormd door twee of meer afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, zijn zij hoofdelijk tegenover TIB & Partners verbonden (overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:407 lid 1 BW).

 

Artikel 7. Samenwerking met derden

 1. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarvoor met TIB & Partners overeenstemming te hebben bereikt.
 2. Indien TIB & Partners van de Opdrachtgever opdracht krijgt om in samenwerking met andere partijen de Opdracht of een gedeelte van de Opdracht te vervullen is TIB & Partners niet aansprakelijk voor de keuze voor die andere partij en/of de gevolgen TIB & Partners zal na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
 3. De in lid 2 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minst in dat de coördinator tijdig in overleg met de andere samenwerkenden een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij ingeval van tijdoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden onverwijld met de samenwerkenden overleg pleegt en alle bij het overleg betrokkenen een verslag daarvan toezendt.
 4. Voor zover nodig voor een goede uitoefening van de opdracht is TIB & Partners bevoegd derden (Partners) in te Bij het inschakelen van derden (Partners) zal TIB & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TIB & Partners is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van tekortkomingen van door TIB & Partners ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart TIB & Partners voor eventuele aanspraken van door TIB & Partners en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van TIB & Partners.

 

Artikel 8. Optreden van TIB & Partners als gemachtigde

 1. Het kan voorkomen dat TIB & Partners namens (al dan niet in naam van) Opdrachtgever rechtshandelingen met derden moet Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan TIB & Partners om op te treden als zijn of haar ge(vol)machtigde, voor zover de goede vervulling van de Opdracht dat rechtvaardigt.
 2. Wanneer TIB & Partners bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van de diensten van derden en die derden hun eventuele aansprakelijkheid hebben beperkt of uitgesloten, aanvaardt TIB & Partners die beperking of uitsluiting mede namens Opdrachtgever, behoudens voor zover deze ziet op opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 9. Kosten, betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, factureert TIB & Partners aan Opdrachtgever op basis van de daadwerkelijk aan de Opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen honorarium en de door TIB & Partners (of door haar ingeschakelde derden/Partners) gemaakte Partijen kunnen echter bij het totstandkomen van de Overeenkomst ook een vast honorarium overeenkomen en/of het honorarium afhankelijk stellen van de door Opdrachtnemer behaalde resultaten.
 2. De kosten van de Opdracht omvatten alle kosten zoals deze in de aanbieding vermeld staan en voorts alle eventueel bijkomende kosten, voor zover TIB & Partners Opdrachtgever hierover tijdig (dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk nadat de bijkomende kosten aan TIB & Partners bekend zijn geworden) heeft geïnformeerd.
 3. De kosten zijn declarabel op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. Declaratie zal een keer per maand plaatsvinden.
 5. De door TIB & Partners volgens de opdracht te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en eventueel gemaakte kosten van derden.
 6. Bij Opdrachten met een looptijd van 6 maanden of langer, behoudt TIB & Partners zich het recht voor om eenmaal per kalenderjaar tariefswijzigingen van TIB & Partners door te berekenen aan Opdrachtgever. TIB & Partners stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk van deze wijziging in kennis, onder vermelding van de ingangsdatum van deze wijziging.
 7. Opdrachtgever voldoet de facturen van TIB & Partners steeds tijdig en Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
 8. Als Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) een declaratie betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte conform het vorige Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt die verschuldigdheid vanaf de datum van de oorspronkelijke factuur- of declaratiedatum.
 9. Als Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen niet (tijdig en/of volledig) betaalt, maakt TIB & Partners aanspraak op vergoeding van de wettelijke (handels)rente vanaf de dag volgende op die waarop de betaling uiterlijk diende te geschieden tot aan de dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.
 10. Als Opdrachtgever, veertien dagen na het verstrijken van de betalingstermijn en nadat zij schriftelijk door TIB & Partners is aangemaand, nog steeds in gebreke is met volledige betaling van het factuurbedrag (inclusief eventuele verschuldigde wettelijke (handels)rente), wordt de alsdan verschuldigde wettelijke (handels)rente verhoogd met 2% en maakt TIB & Partners bovendien aanspraak op vergoeding van (buitengerechtelijke) kosten die zij moet maken ter inning van haar vordering(en).

 

 

Artikel 10. Onderbreking, ontbinding, annulering of (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan TIB & Partners schriftelijk gelasten de werkzaamheden te onderbreken.
 2. Ingeval van onderbreking van de Opdracht is Opdrachtgever steeds verplicht om aan TIB & Partners te vergoeden:
  • het evenredig deel van de kosten naar de stand van de werkzaamheden;
  • andere ten behoeve van de opdracht gerealiseerde kosten waaronder begrepen kosten q. schadeloosstellingen van derden.

Daarnaast is Opdrachtgever gehouden om aan TIB & Partners te voldoen alle schade die voortvloeit uit de onderbreking, behoudens voor zover de onderbreking het gevolg is van overmacht.

 1. Wanneer de Opdracht later alsnog voortgang vindt, vergoedt Opdrachtgever de kosten samenhangende met de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor TIB & Partners TIB & Partners heeft voorts het recht eenzijdig de bepalingen en de begroting van de opdracht aan de nieuwe situatie aan te passen.
 2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst tot 24 uur na totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel – indien is overeengekomen dat TIB & Partners pas op een later moment zal aanvangen met haar werkzaamheden – tot 48 uur voorafgaand aan het moment dat TIB & Partners met haar werkzaamheden aanvangt, nog kosteloos Annulering binnen 48 tot 24 uur voorafgaande aan de start van de werkzaamheden leidt tot verschuldigdheid van 50% van de overeengekomen vergoeding voor de Opdracht. Annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de start van de werkzaamheden leidt tot verschuldigdheid van 75% van de overeengekomen vergoeding. Vanaf het moment dat TIB & Partners met haar werkzaamheden is aangevangen, is annulering van de Opdracht niet meer mogelijk.
 3. Opdrachtgever is bevoegd om de Opdracht tussentijds te beëindigen, ook in het geval er sprake is van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, met dien verstande dat bij tussentijdse beëindiging 100% van de vooraf overeengekomen vergoeding in rekening wordt gebracht.
 4. De Opdracht eindigt niet door overlijden van de Opdrachtnemer.
 5. De Opdrachtgever kan de Opdracht niet ontbinden wegens termijnoverschrijding, tenzij uitvoering definitief onmogelijk is en/of TIB & Partners de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 11. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht door Opdrachtnemer

 1. TIB & Partners is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden:
  1. indien de Opdrachtgever zijn of haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig en/of tijdig) nakomt;
  2. indien TIB & Partners na het sluiten van de Overeenkomst kennisneemt van feiten of omstandigheden die haar goede gronden geven te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
  3. indien de Opdracht op last van de Opdrachtgever wordt onderbroken zonder dat er zicht is op een moment van hervatting van de werkzaamheden, dan wel indien dat moment van hervatting dermate ver in de toekomst ligt dat van TIB & Partners niet kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst voort laat duren;
  4. indien sprake is van (aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, onderbewindstelling, toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of (ontbinding en) liquidatie van de Opdrachtgever of indien Opdrachtgever een (onderhands) crediteurenakkoord aanbiedt;
  5. indien zich omstandigheden voordoen als gevolg waarvan TIB & Partners de Overeenkomst niet (langer) kan nakomen, dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TIB & Partners gevergd kan Hiervan is in ieder geval sprake bij overmacht van de kant van TIB & Partners zoals werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel en voorts als gevolg van overheidsmaatregelen (in verband met gezondheidseisen), diefstal, brand, apparatuur storing, etc..
 1. In geval van ontbinding van de Opdracht door TIB & Partners, ontstaan er voor TIB & Partners geen verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds door haar ontvangen prestaties, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 6:271.
 2. Behoudens in het geval van ontbinding op een grond als genoemd onder lid 1 sub e van dit artikel, is TIB & Partners gerechtigd om 100% van de vooraf overeengekomen vergoeding, alsmede alle daadwerkelijk door haar gemaakte extra kosten, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien TIB & Partners gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid als genoemd in lid 1 sub e van dit artikel, dan brengt TIB & Partners slechts de reeds door haar verrichtte werkzaamheden (en de door haar gemaakte kosten) bij Opdrachtgever in rekening.
 3. Het voorgaande laat onverlet het recht op schadevergoeding in geval van (toerekenbare) tekortkoming door Opdrachtnemer.
 4. Indien aan TIB & Partners (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel indien zij in staat van faillissement wordt verklaard, is haar bewindvoerder c.q. curator gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Lid 2 van dit artikel is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van TIB & Partners

 1. TIB & Partners verricht haar werkzaamheden naar beste weten en Tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen, garandeert TIB & Partners geen resultaten van haar werkzaamheden.
 2. Klachten over de door TIB & Partners en/of door haar ingeschakelde Partners dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dan wel binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan TIB & Partners te melden.
 3. TIB & Partners is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die Opdrachtgever lijdt, behoudens wanneer sprake is van directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door TIB & Partners en/of een of meer van door haar bij de uitvoering van de Opdracht betrokken TIB & Partners is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 4. De schade die TIB & Partners eventueel dient te vergoeden, wordt gemaximeerd tot het totaalbedrag van door haar aan de Opdrachtnemer in het kader van de betreffende Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft gefactureerde en ontvangen bedragen, met een maximum van € 5.000,–. De aansprakelijkheid van TIB & Partners is daarenboven te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat haar verzekeraar aan schade uitkeert.
 5. In afwijking met het bovenstaande heeft TIB & Partners de keuze betaling van schadevergoeding te voorkomen door de relevante gevolgen van de gemaakte fouten of nalatigheden voor eigen rekening binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 6. Iedere vordering van Opdrachtnemer ter zake van schadevergoeding vervalt na verloop van 6 maanden na de vervaldatum van de laatste factuur die TIB & Partners aan Opdrachtgever heeft verzonden, dan wel na verloop van 6 maanden na de dag waarop Opdrachtgever redelijkerwijs geacht moet worden bekend te zijn met de aansprakelijkheid van TIB & Partners.
 7. Opdrachtgever vrijwaart TIB & Partners voor schadeclaims van derden, die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom – Publicatie – Auteursrecht – Octrooien

 1. TIB & Partners behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de (Overeenkomst van) Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd (zoals auteursrecht en/of (overige) intellectuele eigendomsrechten). Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploreren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
 2. De door TIB & Partners aan de (toekomstige) Opdrachtgever afgegeven stukken worden eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, met dien verstande dat het auteursrecht en/of (overige) intellectuele eigendomsrechten bij TIB & Partners blijven.
 3. De eigendom van de in het vorige lid genoemde stukken gaat pas over op de Opdrachtgever op het moment dat de Opdrachtgever alle door hem aan TIB & Partners verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 4. Het is de Opdrachtgever verboden resultaten voorgebracht door TIB & Partners zodanig te gebruiken dat deze afbreuk doen of strijdig zijn met de juistheid of de strekking van de resultaten.
 5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een Opdracht, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, de rapportages, rapporten en andere werken van TIB & Partners al dan niet met eventuele uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van TIB & Partners.
 6. Aan de in het vorige lid genoemde toestemming kan TIB & Partners voorwaarden verbinden, waaronder het vaststellen van een bepaalde vergoeding.

 

Artikel 14. Geheimhouding en Werving

 1. TIB & Partners betracht geheimhouding jegens derden ten aanzien van gegevens en bescheiden van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever aan TIB & Partners uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om (bepaalde) gegevens en bescheiden aan (bepaalde) derden bekend te maken, dan wel het bekend maken van (bepaalde) gegevens en bescheiden noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht. Geheimhouding geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn.
 2. Tot de in het vorige lid genoemde gegevens en bescheiden behoren ook de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de Opdrachtgever bekostigd zijn.
 3. De opdrachtgever zal TIB & Partners niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van haar eigen kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is gedaan.
 4. TIB & Partners is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval TIB & Partners voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van twee jaar na datum van beëindiging van de Opdracht personeel en/of Partners van TIB & Partners in dienst te nemen c.q. een werk- of adviesrelatie mee aan te gaan, anders dan rechtstreeks vanuit TIB & Partners.
 6. Indien de Opdrachtgever een door TIB & Partners voorgestelde selectiekandidaat afwijst, is het de Opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van twee jaar na datum van introductie de afgewezen kandidaat alsnog in dienst te nemen dan wel een werk- of adviesrelatie met hem aan te gaan, anders dan rechtstreeks via (of in overleg met) TIB & Partners.
 7. Bij overtreding van lid 5 en/of 6 van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 35.000 (zegge: vijfendertigduizend euro), onverlet het recht van de TIB & Partners om (daarnaast) volledige schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien meerdere kandidaten met een identieke functie vanuit eenzelfde werving- en selectieprocedure worden benoemd, is TIB & Partners gerechtigd voor de tweede kandidaat 75% van het honorarium in rekening te brengen. Voor de derde en volgende geplaatste kandidaat wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.

 

Artikel 15. Non-discriminatie

TIB & Partners hanteert gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van kandidaten, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

 

Artikel 16. Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen opdrachtgever en TIB & Partners, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18. Geschillen

 1. Indien tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verschil van mening ontstaat, zullen partijen hierover in gesprek gaan en deze zoveel mogelijk langs minnelijke weg proberen op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt geacht een geschil te Een geschil wordt voorts geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen zulks schriftelijk verklaart.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan gedurende of naar aanleiding van de (Overeenkomst van) Opdracht, dan wel in verband met (de totstandkoming van) volgende opdrachten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

 

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.