Algemene voorwaarden TIB & Partners

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

 1. de natuurlijke persoon, dan wel
 2. de rechtspersoon die aan TIB & Partners opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Talent in Bedrijf & Partners:
de opdrachtnemer, zijnde TIB & Partners te Zutphen, dan wel de met haar verbonden ondernemingen, in het vervolg te noemen TIB & Partners

Partner:
de, als zodanig door TIB & Partners aangewezen natuurlijke persoon, werkzaam bij, of ingezet door TIB & Partners

Opdracht:
de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, waarbij TIB & Partners zich jegens de opdrachtgever verbindt, de overeengekomen werkzaamheden – onder toepassing van het bepaalde in deze voorwaarden – te verrichten.

Artikel 2. Toepassing recht, titels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden van TIB & Partners zijn van toepassing en niet die van de opdrachtgever, laatstgenoemde worden hierbij uitdrukkelijk verworpen.
 3. De titels van de artikelen van deze voorwaarden maken geen deel uit van deze voorwaarden.
 4. Voor zover de inhoud van deze voorwaarden in strijd mochten blijken te zijn met enig dwingende wettelijke bepaling, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid van enige bepaling zal in redelijkheid de uitleg worden vastgesteld, met inachtneming van het doel en de strekking van de bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van de opdracht

 1. De opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de opdrachtgever de aanbieding schriftelijk, binnen de in de aanbieding gestelde geldigheidsduur, heeft bevestigd dan wel op andere wijze de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht wordt bewezen. Op de opdracht is van toepassing artikel 7: 400 e.v. BW, tenzij in deze voorwaarden hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 2. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van al opgedragen (advies)werkzaamheden, wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra TIB & Partners deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Het in de leden 1 en 2 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijziging met andere middelen te bewijzen.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TIB & Partners ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever heeft bij totstandkoming van de opdracht een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen.

Artikel 4. Inhoud van de opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en TIB & Partners is overeengekomen en vermeldt het project, alsmede al hetgeen in het licht van de aard en de omvang van de opdracht voor de goede vervulling daarvan noodzakelijk is. In de opdracht wordt verder aangegeven:
  • de honoreringswijze en de betalingsvoorwaarden;
  • de tijd waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd;
  • de wijze waarop het TIB & Partners aan de opdrachtgever mededeelt dat het zijn werkzaamheden, voortvloeiend uit de opdracht, als vervuld beschouwd.
 2. In geval onder de opdracht tevens begrepen is het geven van advies over offertes die (TIB & Partners ten behoeve van) opdrachtgever heeft aangevraagd, dan strekt dit advies zich enkel uit tot het doen van prijsvergelijkingen, beoordeling van de offertes op compleetheid alsmede geschiktheid van de offertegever op grond van algemene branche informatie en / of specifieke ervaringen die TIB & Partners met de offertegever heeft. Het de uiteindelijke keuze van opdrachtgever te contracteren met een offertegever. TIB & Partners sluit elke aansprakelijkheid uit voor mogelijke gevolgen van die keuze, waaronder eventueel tekortschieten van de partij(en) met welke opdrachtgever uiteindelijk contracteert.
 3. TIB & Partners zal de opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht indicatief een raming van de kosten verstrekken. TIB & Partners zal met opdrachtgever afrekenen op basis van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen honorarium, en door TIB & Partners gemaakte kosten, tenzij anders is overeengekomen ten tijde van overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal TIB & Partners aangeven of en in hoeverre hetgeen invloed heeft op de hiervoor bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal TIB & Partners de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

 

Artikel 5. Algemene verplichtingen van TIB & Partners

 1. TIB & Partners zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap.
 2. TIB & Partners zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht waaronder de kwalitatieve en financiële aspecten van de opdracht en hem desgevraagd alle inlichtingen geven.
 3. De opdracht voor zover redelijkerwijs mogelijk zal door TIB & Partners worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn, behoudenis omstandigheden die aan het TIB & Partners redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Overeengekomen termijnen gelden niet als fataal tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht zal
  TIB & Partners de opdrachtgever tijdig inlichten over de voorzienbare financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van meer of andere eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.

 

Artikel 6. Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever moet TIB & Partners tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, welke TIB & Partners overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren en voltooien van de verleende opdracht.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TIB & Partners ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever zal de door hem aan TIB & Partners verschuldigde bedragen tijdig voldoen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om met opdrachtnemer overeen te komen om de afgesproken kosten door middel van automatische incasso te voldoen. Opdrachtnemer dient hiermee akkoord te gaan middels het tekenen van de overeenkomst. Indien opdrachtnemer een korting ontvangt wegens betaling middels automatische incasso vervalt deze korting wanneer blijkt dat automatische incasso niet mogelijk is.
 6. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk (zie verder art 1.).

 

Artikel 7. Optreden van TIB & Partners als gemachtigde

 1. TIB & Partners treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de goede vervulling van de opdracht dat rechtvaardigt.
 2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarvoor met TIB & Partners overeenstemming te hebben bereikt.
 3. Voor zover nodig voor een goede uitoefening van de opdracht is TIB & Partners bevoegd derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal TIB & Partners steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. TIB & Partners is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. TIB & Partners gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 8. Samenwerking met derden

 1. Indien TIB & Partners van de opdrachtgever opdracht krijgt om in samenwerking met andere partijen de opdracht of een gedeelte van de opdracht te vervullen is TIB & Partners in geen enkel opzicht aansprakelijk voor deze keuze en/ of de gevolgen daarvan, TIB & Partners zal na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
 2. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minst in dat de coördinator tijdig in overleg met de andere samenwerkende een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij ingeval van tijdoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden onverwijld met de samenwerkende overleg pleegt en alle bij het overleg betrokkenen een verslag daarvan toezendt.

 

Artikel 9. Kosten, betalingen

 1. De kosten van de opdracht omvatten alle kosten zoals deze in de aanbieding vermeld staan.
 2. TIB & Partners behoudt zich het recht voor jaarlijks tariefswijzigingen van TIB & Partners door te berekenen aan opdrachtgever bij opdrachten die langer duren dan 6 maanden. TIB & Partners is verplicht de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk van deze wijziging in kennis te stellen, onder vermelding van de ingangsdatum van deze wijziging. De kosten zijn declarabel op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Declaratie zal een keer per maand plaatsvinden.
 3. De door TIB & Partners volgens de opdracht te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en eventueel gemaakte kosten derden.
 4. Voor betalingen is de opdrachtgever gehouden aan art. 6 lid 2.
 5. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte conform art. 6 lid 2. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke declaratiedatum.
 6. Indien de opdrachtgever de ingevolge de opdracht verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor TIB & Partners verantwoordelijk is, heeft, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, TIB & Partners aanspraak op vergoeding van rente van het wettelijk rentepercentage.
 7. Indien na verloop van zeven weken sedert de eerste vervaldatum van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaats gevonden en een nadien door TIB & Partners verzonden schriftelijk aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt na het verstrijken van die veertien dagen de wettelijke handelsrente verhoogd met 2%, alsmede de buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met de incasso / inning van hetgeen opdrachtgever aan TIB & Partners verschuldigd is.

 

Artikel 10. Gevolgen onderbreking en annulering opdracht

 1. De opdrachtgever kan TIB & Partner gelasten de werkzaamheden te onderbreken / op te schorten. De opdrachtgever is verplicht TIB & Partners dit schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht TIB & Partners te vergoeden:
  – het evenredig deel van de kosten naar de stand van de werkzaamheden;
  – andere ten behoeve van de opdracht gerealiseerde kosten waaronder begrepen
  kosten / schadeloosstellingen derden.
  Daarnaast is opdrachtgever gehouden aan TIB & Partners te voldoen, behoudens in geval van onderbreking van de opdracht wegens overmacht, alle schade, van TIB & Partners die het rechtstreeks gevolg is van de onderbreking.
 1. Wanneer de opdracht later alsnog voortgang vindt, zullen de kosten samenhangende met de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor TIB & Partners voortvloeien, door de opdrachtgever worden vergoed op basis van de kosten zoals genoemd in lid 2 van dit artikel. De opdrachtgever en TIB & Partners heeft voorts het recht eenzijdig de bepalingen en de begroting van de opdracht aan de nieuwe situatie aan te passen.
 2. TIB & Partners is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden:
  – bij faillissement, surséance van betaling, onder beheerstelling van de
  opdrachtgever, etc.;
  – bij overmacht van de kant van TIB & Partners zoals werkstaking, bovenmatig
  ziekteverzuim van personeel, overheidsmaatregelen in verband met
  gezondheidseisen, diefstal, brand, apparatuur storing, etc.;
  – bij een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de opdrachtgever;
  – bij het niet verkrijgen van toestemming zoals bedoeld in art 8 lid 3.
 3. TIB & Partners is bevoegd om afspraken te declareren bij opdrachtgever indien deze niet binnen de volgende termijnen voor aanvang rechtstreeks bij opdrachtnemer is geannuleerd:
  – indien annuleren tussen 24 en 48 uur: 50% van declaratie
  – indien annuleren binnen 24 uur: 75% van de declaratie

De opdrachtgever zal TIB & Partners honoreren naar de stand van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 2. Bij een tekortkoming zijdens opdrachtgever zal de opdrachtgever naast de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst bovendien de schade van TIB & Partners vergoeden.

Artikel 11. Opzegging, ontbinding en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden beëindigd anders dan het voltooien van de opdracht, te weten:
  – de opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen. De opdrachtgever
  dient in dat geval de rechten van TIB & Partners ten volle te eerbiedigen in
  overeenstemming met het bepaalde in lid 3.
  – TIB & Partners kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht, zie ook art 10
  lid 4b, bij een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de opdrachtgever en
  bij het niet verkrijgen van toestemming zoals bedoeld in art. 8 lid 3.
  – TIB & Partners is verplicht om datgene te verrichten dat, gelet op de
  omstandigheden, redelijkerwijs van hem kan worden gevergd met het oog op de
  gevolgen, die door deze beëindiging voor de opdrachtgever ontstaan.
  – ingeval de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van
  faillissement wordt verklaard, onder beheer wordt gesteld, etc.
  – ingeval TIB & Partners surseance van betaling aanvraagt, in staat van
  faillissement wordt verklaard, onder beheer wordt gesteld, etc.
  – ingeval van ontbinding van de rechtspersoon.
 2. De aan TIB & Partners gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van de opdrachtgever.
 3. In geval van beëindiging van de opdracht, zoals bedoeld in lid 1a van dit artikel, is de opdrachtgever verplicht TIB & Partners het volgende te vergoeden op de wijze genoemd in artikel 10 lid 2.
  Daarnaast betaalt de opdrachtgever 10% van het resterende deel van de in de offerte vermelde bedragen die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door TIB & Partners.
  Deze laatste verplichting geldt niet ingeval van beëindiging van de opdracht bij toerekenbare tekortkoming aan de kant van TIB & Partners of bij overmacht. In dat geval is opdrachtgever gehouden tot volledige schadeloosstelling zoals genoemd in artikel 10 lid 4.
 1. Ingeval (toerekenbare) tekortkoming van de kant van TIB & Partners, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van TIB & Partners beperkt tot het in artikel 12 van deze algemene voorwaarden gestelde.
 2. Ingeval de opdrachtgever, lid 1c van dit artikel, in staat van faillissement wordt verklaard, is TIB & Partners bevoegd de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is de overeenkomst getand te doen, onder zekerheidsstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst.
  Indien de curator niet binnen genoemde termijn van acht dagen verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, is de overeenkomst ontbonden.
 3. Ingeval van surseance van betaling, onder beheerstelling, etc., van de opdrachtgever, lid 1c van dit artikel, is het in lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”.
 4. Ingeval TIB & Partners, lid 1d van dit artikel, in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren om binnen acht werkdagen te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidsstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de genoemde termijn van acht werkdagen verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, is de overeenkomst ontbonden.
 5. Ingeval van surseance van betaling, onder beheerstelling, etc., van TIB & Partners, lid 1d van dit artikel, is het in lid 7 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen “TIB & Partners en de bewindvoerder”.
 6. De opdracht kan, tenzij uitvoering definitief onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij TIB & Partners de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
  Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van TIB & Partners

 1. De werkzaamheden met betrekking tot de opdracht worden naar beste weten en kunnen door TIB & Partners uitgevoerd. Hierbij wordt, zoveel mogelijk, rekening gehouden met de laatste stand van de techniek, zonder dat enig door de opdrachtgever beoogd resultaat wordt gegarandeerd.
 2. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot een maximum van 5.000 euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker te verstrekken uitkering. 1. In afwijking met het bovenstaande heeft TIB & Partners de keuze betaling van schadevergoeding te voorkomen door de relevante gevolgen van de gemaakte fouten of nalatigheden voor eigen rekening binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 3. Iedere aansprakelijkheid, als bedoeld in lid 1, vervalt 1 jaar na de datum van de facturering van de opdracht of het desbetreffende gedeelte van een opdracht.
 4. TIB & Partners wordt gevrijwaard door opdrachtgever met betrekking tot schadeclaims van derden.

 

Artikel 13. Publicatie – Auteursrecht – Octrooien

 1. De door TIB & Partners aan de (toekomstige) opdrachtgever afgegeven stukken worden, onder de hieronder genoemde voorwaarden, het eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt. De voorwaarden zijn:
  – het auteursrecht gevestigd blijft bij TIB & Partners
  – de intellectuele eigendomsrechten gevestigd blijven bij TIB & Partners (zie ook
  art. 14)
  – het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
  – dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens TIB & Partners
  heeft voldaan.
 2. Het is de opdrachtgever verboden resultaten voorgebracht door het TIB & Partners zodanig te gebruiken dat deze afbreuk doen of strijdig zijn met de juistheid of de strekking van de resultaten.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een opdracht, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp, de rapportages, rapporten en andere werken van TIB & Partners al dan niet met eventuele uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van TIB & Partners.
  TIB & Partners is bevoegd aan het geven van die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het vaststellen van een bepaalde vergoeding.


Artikel 14. Geheimhouding en Werving

 1. Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan TIB & Partners ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door TIB & Partners niet aan derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever alsook in geval terhandstelling of bekendmaking voor de goede uitvoering van noodzakelijk is. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn.
 2. De opdrachtgever zal TIB & Partners niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gestelde in lid 3.
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van twee jaar na datum van beëindiging  van de opdracht personeel van opdrachtnemer of derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht in dienst te nemen.
   Tevens is een werk- of adviesrelatie met hem aangaan niet toegestaan, anders dan rechtstreeks vanuit TIB & Partners.
  2. Indien opdrachtgever een  door opdrachtnemer voorgestelde
   selectiekandidaat afwijst is het de opdrachtgever niet toegestaan binnen een termijn van twee jaar na datum van introductie de kandidaat in dienst te nemen dan wel een werk- of adviesrelatie met hem aan te gaan, anders dan rechtstreeks via TIB & Partners.Bij overtreding van artikel 3a. En 3b. verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van 35.000 euro. Een en ander laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
  3. TIB & Partners is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval TIB & Partners voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  4. Indien meerdere kandidaten met een identieke functie vanuit eenzelfde werving- en selectieprocedure worden benoemd, is TIB & Partners gerechtigd voor de tweede kandidaat 75% van het honorarium in rekening te brengen.  Voor de derde en volgende geplaatste kandidaat wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.
  5. Indien de arbeidsrelatie tussen de aangestelde kandidaat en opdrachtgever binnen 6 maanden beëindigd wordt -om welke reden dan ook -, is er sprake van een garantie waarbij TIB & Partners kosteloos een kandidaatselectie en
   plaatsing verzorgt, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   Deze bepaling geldt ook als de arbeidsrelatie reeds binnen een eventuele proeftijd wordt beëindigd.

Artikel 15. Non-discriminatie

TIB & Partners hanteert gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van kandidaten, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 16. Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst / opdracht met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd
 • Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder inbegrepen computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploreren
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en TIB & Partners waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillen

 1. Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en het adviesbureau zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige opdracht dan wel van nadere opdrachten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen zulks schriftelijk verklaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn