Privacyverklaring TIB & Partners

TIB & Partners is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van TIB & Partners toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u TIB & Partners toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening.


Contactgegevens:

Website: https://www.tibpartners.nl
Adres: IJsselkade 7, 7201 HB Zutphen
Telefoon: 085-0250069
E-mail: info@tibpartners.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

TIB & Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – onder andere en voor zover van toepassing – verwerken:

Bij inschrijving in het kandidatenbestand, sollicitatie naar een vacature of deelname aan een assessment center of (team)coaching traject:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • motivatiebrief
 • correspondentie
 • gespreksnotities
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor TIB & Partners kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, in het kader van een interimopdracht:

 • nationaliteit
 • BSN-nummer
 • ID-bewijs

Daarnaast verwerken wij ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u TIB & Partners kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als zzp’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van zzp’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • naam
 • contactgegevens
 • functiebenaming

TIB & Partners legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder werving en selectie, interimopdrachten, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij nieuwsberichten en/of opdrachtmeldingen);
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsberichten en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 • een relatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder coaching en testen;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

TIB & Partners verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • een zakelijke relatie te onderhouden;
 • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.


Geautomatiseerde besluitvorming

TIB & Partners neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TIB & Partners) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TIB & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Kandidaten (indien u (nog) niet voor TIB & Partners heeft gewerkt)
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot vijf jaar na het laatste contact indien u niet voor of met TIB & Partners heeft gewerkt.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven via info@tibpartners.nl. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door TIB & Partners (bij werving & selectie zijn uw gegevens i.v.m. claimrisico’s langer beschikbaar).

Indien u voor TIB & Partners werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot vijf jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor TIB & Partners.

Coachees, teamleden van teamcoaching en assessmentkanidaten
Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart TIB & Partners uw dossier maximaal vijf jaar. Een dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt. Onderhavige gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek.

Na vijf jaar zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, met als gevolg dat uw rapportages met testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier, aangezien het dossier niet langer bestaat.


Delen van persoonsgegevens met derden

Werving en selectie- en Interim kandidaten, flexwerkers, zzp’ers
TIB & Partners deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’ en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Daarnaast kan TIB & Partners uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn opdrachtgevers. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. TIB & Partners heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TIB & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Assessment kandidaten
Slechts indien u TIB & Partners daarvoor toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van uw persoonsgegevens met derden.

U heeft het recht om verstrekking van uw rapportage, aan uw (potentiele) werkgever, te blokkeren.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TIB & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zakelijke relaties
TIB & Partners kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens TIB & Partners diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin TIB & Partners hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TIB & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

TIB & Partners maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TIB & Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tibpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TIB & Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-deautoriteit– persoonsgegevens/tipons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TIB & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tibpartners.nl.